ค้นหาข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบล

ตระการพืชผล


คำแนะนำ การค้นหาข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลตระการพืชผล โดยพิมพ์คำค้นที่ต้องการค้นหา จากนั้นกดรูปแว่นขยาย เพื่อค้นหาข้อมูลข่าวสารที่ต้องการ

เอกสารประกาศภาษาไทย
 

อำนาจหน้าที่
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 • รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
 • พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 5
 • พระราชบัญญัติ การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562
 • กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนปฏิบัติการประจำปี

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 • แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2565
 • แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2566
 • แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำไตรมาส
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส
 • รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 • รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2564
 • รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2564
 • รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รายไตรมาส

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี

 

มอบเงินช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบเหตุวาตภัย

มอบเงินช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบเหตุวาตภัย
เทศบาลตำบลตระการพืชผล โดยนางจันทนา  พิทักษ์พรพัลลภ  นายกเทศมนตรีตำบลตระการพืชผล ...

ต้อนรับ ปลัดเทศบาล และ รองปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลตระ...

ต้อนรับ ปลัดเทศบาล และ รองปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลตระการพืชผล
เทศบาลตำบลตระการพืชผล  โดยนางจันทนา  พิทักษ์พรพัลลภ  นายกเทศมนตรีตำบลตระการพืชผล...

ประชุมคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลตระ...

ประชุมคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลตระการพืชผล
คณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลตระการพืชผลประชุมพิจารณาให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบ...

ป้ายโฆษณา หรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ หรือไม...

แสดง 1 ถึง 6 จาก 6 ผลลัพธ์
แสดง 1 ถึง 4 จาก 4 ผลลัพธ์
 • ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนผิวทางจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 4 ซม. โครงสร้างชั้นพื้นทางดินซีเมนต์ผสมน้ำยาเชื่อมประสานตามนวัตกรรมไทยรหัส 01010052 อบ.ถ.23-199 เทศบาลตำบลตระการพืชผล ถนนศักดิ์ณรงค์อุทิศ-สมสะอาด ม.5 บ้านหัวหนอง ตำบลขุหลุ ถนนกว้าง 6 เมตร ยาว 820 เมตร หนา 4 เซนติเมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,920 ตารางเมตร เทศบาลตำบลตระการพืชผล อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เมื่อ 30 มิ.ย. 2023
 • แสดง 1 ถึง 3 จาก 3 ผลลัพธ์
 • ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนผิวทางจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 4 ซม. โครงสร้างชั้นพื้นทางดินซีเมนต์ผสมน้ำยาเชื่อมประสานตามนวัตกรรมไทยรหัส 01010052 อบ.ถ.23-199 เทศบาลตำบลตระการพืชผล ถนนศักดิ์ณรงค์อุทิศ-สมสะอาด ม.5 บ้านหัวหนอง ตำบลขุหลุ ถนนกว้าง 6 เมตร ยาว 820 เมตร หนา 4 เซนติเมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,920 ตารางเมตร เทศบาลตำบลตระการพืชผล อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เมื่อ 6 ก.ค. 2023
 • แสดง 1 ถึง 20 จาก 601 ผลลัพธ์
 • จ้างปรับปรุงผิวถนน ค.ส.ล.ถนนเคนดีอุทิศเป็นถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หนา 0.04 เมตร ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาวรวมไม่น้อยกว่า 310.00 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรลาดยางทั้งหมดไม่น้อยกว่า 1,240.00 ตารางเมตร พร้อมงานตีเส้นจราจรสีเทอร์โมพลาสติก ก่อสร้างตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแบบเลขที่ ทถ. -7-201 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เมื่อ 13 มิ.ย. 2024
 • แสดง 1 ถึง 11 จาก 11 ผลลัพธ์
  ไม่พบผลลัพธ์
  ไม่พบผลลัพธ์
  จำนวนครัวเรือน
  4,337
  จำนวนหมู่บ้าน
  9
  พื้นที่ทั้งหมด(ไร่)
  18,750
  ประชากรรวม
  9,045

  สำนักปลัด
  กองคลัง
   ไม่พบผลลัพธ์
  กองช่าง
   ไม่พบผลลัพธ์
  กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
   ไม่พบผลลัพธ์
  กองสวัสดิการสังคม
   ไม่พบผลลัพธ์

  คลังความรู้
  TOP