ภารกิจและความรับผิดชอบของหน่วยงาน

ปรับปรุงล่าสุด 3 มี.ค. 2023 02:34:30 1,080

อำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลตระการพืชผล

พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ได้กำหนดอำนาจหน้าที่และภารกิจของเทศบาลตำบล ไว้ 7 ด้าน ดังนี้ 

1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  มีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้ 

1)ให้มีและบำรุงทางบกและทางน้ำ (พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไข เพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน มาตรา 50 (2)) 

2)ให้มีน้ำสะอาดหรือการประปา (พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไข เพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน มาตรา 51 (1)) 

3)ให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น (พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน มาตรา 51 (7)) 

4)ให้มีและบำรุงรักษาทางระบายน้ำ (พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และ ที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน มาตรา 51 (8)) 

5)การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่นๆ (พระราชบัญญัติกำหนดแผนและ ขั้นตอนการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (4)) 6)การสาธารณูปการ (พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (5)) 

 

2. ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต  มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

1)ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ (พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน มาตรา 50 (7)) 

2)ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ (พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน มาตรา 50 (4)) 

3)ให้มีและบำรุงสถานที่ทำการพิทักษ์รักษาคนเจ็บไข้ (พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน มาตรา 50 (6))

4)การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส (พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (10)) 

5)การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย (พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (12)) 

6)การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน (พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (15)) 

7)การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัวและการรักษาพยาบาล (พระราชบัญญัติ กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (19)) 

 

3. ด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

1)การป้องกันและระงับโรคติดต่อ (พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไข เพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน มาตรา 50 (4)) 

2)การกำจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย (พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอน การกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (18)) 

3)การผังเมือง (พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (25)) 

4)การดูแลรักษาที่สาธารณะ (พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (27)) 

5)การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและ รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน (พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (30)) 

6)การควบคุมอาคาร (พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (28)) 

 

4. ด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนพาณิชย์กรรมและการท่องเที่ยว มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

1)ส่งเสริมการฝึก และประกอบอาชีพ (พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอน การกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (6)) 

2)การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน (พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอน การกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (7)) 

3)ส่งเสริมการท่องเที่ยว (พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (8))

4)ให้มีตลาด (พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน มาตรา 51 (3)) 

5)ให้มีโรงฆ่าสัตว์ (พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับปัจจุบัน มาตรา 51 (2)) 

6)  บำรุงและส่งเสริมการทำมาหากินของราษฎร (พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน มาตรา 51 (5)) 

 

5. ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้ 

1)การจัดการ การบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดินทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม (พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (24)) 

2)รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งกำจัดมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล (พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน มาตรา 50 (3)) 

3)การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย (พระราชบัญญัติ กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (12)) 

 

6. ด้านการศาสนา ศิลปะวัฒนาธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น มีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้ 

1)บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของ ท้องถิ่น (พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (11)) 

2)บำรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น (พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน มาตรา 50 (8)) 

3)การจัดการศึกษา (พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (9)) 

4)  การส่งเสริมการกีฬา (พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ ให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (14)) 

 

7. ด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

1)การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง (พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอน การกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (1)) 

2)การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน (พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (15)) 

3)ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น (พระราชบัญญัติกำหนดแผน และขั้นตอนการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (16)) 

3.2. พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. (31ข้อ) 

2. พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. (31ข้อ) 

ว่าด้วย หมวดที่ 2 การกำหนดอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ  ให้ เทศบาล เมืองพัทยา และองค์กร มาตรา 16 ให้เทศบาลเมืองพัทยา และเทศบาลตำบลตระการพืชผล   มีอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ชองประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง  การกำหนดอำนาจ  และหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์ชองประชาชนในท้องถิ่นของตนเองดังนี้ 

1)การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง 

2)การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ 

3)การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ 

4)การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่นๆ 

5)การสาธารณูปการ 

6)การส่งเสริม การฝึก และประกอบอาชีพ 

7)การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน 

8) การส่งเสริมการท่องเที่ยว 

9) การจัดการศึกษา 

10)  การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส 

11)  การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาอันท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 

12)  การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย 

13)  การจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 

14)  การส่งเสริมกีฬา 

15)  การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีของประชาชน 

16)  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น 

17)  การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 

18)  การจำกัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย 

19)  การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล 

20)  การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน 

21)  การควบคุมการเลี้ยงสัตว์ 

22)  การจัดให้มีการควบคุมการฆ่าสัตว์ 

23)  การรักษาความปลอดภัย  ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพ และ สาธารณสถานอื่นๆ 

24)  การจัดการ การบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดินทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม 

25)  การผังเมือง 

26)  การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร 

27)  การดูและรักษาที่สาธารณะ 

28)  การควบคุมอาคาร 

29)  การป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย 

30)  การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความ ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

31)  กิจการอื่นใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศ กำหนด

TOP