อำนาจหน้าที่ของสมาชิกสภา

ปรับปรุงล่าสุด 3 มี.ค. 2023 02:37:57 900

อำนาจหน้าที่ของสมาชิกสภา

สมาชิกเทศบาลตำบล มีหน้าที่ดังนี้

    1. ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาตําบล

    2. ให้ความเห็นชอบร่างข้อบังคับตําบล / ร่างข้อบังคับงบประมาณรายจ่ายประจําปี

    3. ควบคุมการทํางานของคณะผู้บริหาร

    4. เข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลตามสมัยประชุม

TOP