อำนาจหน้าที่ของสมาชิกสภา

ปรับปรุงล่าสุด 21 มี.ค. 2024 07:41:15 1,016

อำนาจหน้าที่ของสมาชิกสภา

สมาชิกเทศบาลตำบล มีหน้าที่ดังนี้

    1. ให้ความเห็นชอบร่างข้อบังคับตําบล / ร่างข้อบังคับงบประมาณรายจ่ายประจําปี

    2. ควบคุมการทํางานของคณะผู้บริหาร

    3. เข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลตามสมัยประชุม

TOP