อำนาจหน้าที่ของกองช่าง

ปรับปรุงล่าสุด 3 มี.ค. 2023 02:50:29 1,070

อำนาจหน้าที่ของกองช่าง

       กองช่างเทศบาลตำบลตระการพืชผล มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสำรวจ  ออกแบบการจัดทำข้อมูล  ทางด้านวิศวกรรม  การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ  งานออกแบบและเขียนแบบ การตรวจสอบ การก่อสร้างงานควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย งานแผนการปฏิบัติงานการก่อสร้างและซ่อมบำรุง   การควบคุมก่อสร้างและซ่อมบำรุงงานแผนด้านวิศวกรรมเครื่องจักรกล   และยานพาหนะ  งานเกี่ยวกับแผนงาน  ควบคุมเก็บรักษา  การเบิกจ่ายพัสดุอุปกรณ์  อะไหล่   น้ำมันเชื้อเพลิง  และงานอื่น ๆ โดยแบ่งส่วนราชการภายใน ดังนี้ 
- งานธุรการ  รับ-ส่งหนังสือของกอง
- งานสาธารณูปโภค   (อาคาร ถนน สะพาน ทางเท้า)
- งานไฟฟ้าสาธารณะ  ไฟฟ้าการเกษตร
- งานประปา,โรงผลิตน้ำดื่มสะอาด, สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าเพื่อการเกษตร
- งานวิศวกรรมและผังเมือง
- งานผังเมือง

การขออนุญาตก่อสร้าง
1.ก่อสร้างอาคาร,รั้ว,ป้าย ฯลฯ
2.ดัดแปลงอาคาร
3.รื้อถอนอาคาร
4.เคลื่อนย้ายอาคาร
5.เปลี่ยนการใช้อาคาร
6.ดัดแปลงหรือใช้ที่จอดรถ ที่กลับรถและทางเข้าออกของรถเพื่อการอื่น
เอกสารอื่นๆ เช่น - สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 2 ฉบับ
                      - สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ฉบับ
                      - การเคลื่อนย้ายอาคาร ให้ยื่นคำขออนุญาตตามแบบ ข2
                      - เปลี่ยนการใช้อาคาร ให้ยื่นคำขออนุญาตตามแบบ ข 3
                      - ดัดแปลงหรือใช้ที่จอดรถ ที่กลับรถและทางเข้าออกของรถ
                      - การอื่น ให้ยื่นคำขออนุญาตตามแบบ ข 4

TOP