อำนาจหน้าที่ของกองคลัง

ปรับปรุงล่าสุด 3 มี.ค. 2023 02:47:35 1,283

       กองคลังเทศบาลตำบลตระการพืชผล  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการรับ การจ่าย การนำส่งเงิน การเก็บรักษาเงินเและเอกสารทางการเงิน  การตรวจสอบใบสำคัญฎีกา  งานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินบำเหน็จบำนาญ เงินอื่น ๆ งานเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณ ฐานะทางการเงิน  การจัดสรรเงินต่าง ๆ งานทำงบทดลองประจำเดือน ประจำปี
งานเกี่ยวกับพัสดุของเทศบาลและงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย โดยมีส่่วนราชการภายใน ดังนี้
- งานธุรการ  รับ-ส่งหนังสือของกอง
- งานการเงินและบัญชี 
- งานพัสดุและทรัพย์สิน
- งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้  
   (1) ภาษีบำรุงท้องที่ 
   (2) ภาษีป้าย
   (3) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
   (4) กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
   (5) ค่าจัดเก็บขยะ
   (6) ค่าน้ำประปา
- งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

 

คำแนะนำการชำระภาษีของเทศบาล ภาษีที่เทศบาลเก็บเอง ได้แก่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่และภาษีป้าย

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน เป็นภาษีที่จัดเก็บจากบ้านเช่าอาคาร ร้านค้า ดึกแถว บริษัท ธนาคาร โรงแรม

โรงภาพยนตร์ แฟลต อะพาร์ตเมนต์ หอพัก คอนโดมิเนียม โรงเรียนสอนวิชาชีพ โรงงานอุตสาหกรรม

สนามม้า สนามมวย สนามกอล์ฟ ท่าเรือ บ่อนไก่ ฟาร์มสัตว์ คลังสินค้า และ

บริเวณที่ดินปกติใช้ร่วมกับโรงเรียนนั้นๆ จดทะเบียนพาณืชย์

อัตราภาษี

ร้อยละ 12.5 ของค่ารายปีต้องชำราภาษีโรงเรือนและที่ดินตั้งแต่ วันที่ 2 มกราคม –

สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปีการชำระภาษีบำรุงท้องที่

เป็นภาษีที่เก็บจากข้าวของที่ดอนผู้ครอบครองที่ดิน เช่น ที่นา ที่ว่างเปล่า ต้องชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน

ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม – 30 เมษายน ของทุกปี

ภาษีป้าย

เป็นภาษีที่จัดเก็บได้จากป้ายแสดงชื่อ ยี่ห้อ หรือ เครื่องหมายที่ใช้ในการประกอบการค้า หรือ

ประกอบกิจการ เพื่อหารายได้หรือโฆษาณาสินค้าไว้ที่วัตถุใดๆ

ด้วยอักษรภาพหรือเครื่องหมายที่เรียนแกะสลัก จารึกหรือทำให้ปรากฏกขึ้น

ด้วยวิธีอื่นต้องชำระภาษีโรงเรียนและที่ดิน ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม – 30 มีนาคม ของทุกปี

TOP