นโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

ปรับปรุงล่าสุด 13 ก.พ. 2023 08:28:28 1,597

นโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

แนวทางการแก้ไข

1. รณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ เพื่อส่งเสริมสร้างจิตสำนึกแก่ เด็ก เยาวชน ประชาชน และองค์กรชุมชนให้ตระหนักถึงผลกระทบจากความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมทั้งให้ความร่วมมือในการป้องกัน ติดตามเฝ้าระวัง และแก้ไขปัญหา เพื่อการพัฒนาเทศบาลฯ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีของชุมชน

2. บริหารจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนพื้นที่สีเขียว เพื่อรักษาสภาพแวดล้อมธรรมชาติ ที่มีสีเขียว ที่โล่ง และสวนสาธารณะในเขตเทศบาล ให้ได้สัดส่วนกับจำนวนคน และคำนึงถึงอนาคตของการเจริญเติบโตของชุมชน รวมทั้งเพื่อเป็นการส่งเสริมสร้างภูมิทัศน์ท้องถิ่น

3. จัดให้มีการจัดการขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูลที่เหมาะสม ตั้งแต่การเก็บขน การขนส่ง และการกำจัดอย่างถูกสุขลักษณะ

4. สร้างจิตสำนึกให้แก่ ประชาชน และชุมชน ลดปริมาณขยะมูลฝอยและกากของเสียที่เกิดจากชุมชนและส่งเสริมการนำกลับมาใช้อย่างเหมาะสม

5. ส่งเสริม ประสานและผนึกกำลังกับส่วนราชการ ทั้งในส่วนกลาง ภูมิภาคองค์กรเอกชนและประชาชนให้ช่วยแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

TOP