นโยบายการพัฒนาด้านสาธาณสุข

ปรับปรุงล่าสุด 13 ก.พ. 2023 06:37:36 854

นโยบายการพัฒนาด้านสาธารณสุข แนวทางการพัฒนา

       1. สนับสนุนจัดศูนย์บริการสาธารณสุข และเพิ่มบุคลากรทางด้านสาธารณสุขอย่างเพียงพอ พร้อมทั้งช่วยเหลือเพิ่มพูนประสิทธิภาพการดำเนินงานกลุ่มอาสาสมัคสาธารณสุขชุมชนเขตเมือง (อ.ส.ม) เพื่อให้การดำเนินงานในการดูแลสุขภาพอนามัยประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพและทั่วถึง

       2. ส่งเสริมและสนับสนุน ภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชนและชุมชน ร่วมมือกันในการป้องกันควบคุม การแพร่ระบาดของโรคติดต่อ ที่เป็นอันตรายต่อประชาชน เพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชนอย่างทั่วถึง

       3. สนับสนุน ให้ประชาชนมีหลักประกันด้านสุขภาพอย่างทั่วถึง ครอบคลุมผู้มีรายได้น้อยควบคู่กับการปรับปรุง และพัฒนาระบบประกันสุขภาพอย่างทั่วถึง

       4. สนับสนุนการพัฒนาแพทย์แผนไทยผสมในระบบสาธารณสุข โดยพัฒนาองค์ความรู้ตาม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารทางด้านสาธารณสุข

       5. พัฒนาและส่งเสริมเพิ่มความรู้พร้อมปรับปรุงการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ และโรคติดต่ออื่นๆ

TOP