เขตการปกครองและประชากร

ปรับปรุงล่าสุด 13 ก.พ. 2023 13:59:12 1,273

เขตการปกครอง

เขตการปกครอง เขตการปกครองของเทศบาลตำบลตระการพืชผล มีทั้งหมด 9 หมู่บ้าน/ชุมชน ประกอบด้วย 
- เขตตำบล ขุหลุ หมู่ 1 บ้าน ขุหลุ
หมู่ 5 บ้าน ขุหลุ หมู่ 2 บ้าน ดอนโทน
หมู่ 6 บ้าน ดอนทับช้าง หมู่ 3 บ้าน ขุหลุ
หมู่ 7 บ้าน ดอนใหญ่ หมู่ 4 บ้าน ขุหลุ
หมู่ 8 บ้าน คำนามูล
- เขตตำบล คำเจริญ หมู่ 1 บ้าน ม่วงเดียด

ประชากร

จำนวนครัวเรือนและจำนวนประชากร ประชากรในเขตเทศบาลตำบลตระการพืชผลทั้งหมด 9,045 คน แยกเป็น ชาย 4,431 คน หญิง 4,614 คน จำนวนครัวเรือนทั้งหมด 4,337 ครัวเรือน : ข้อมูลจากสำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ณ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2564

 

 

TOP