ค้นหาข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบล

ตระการพืชผล


คำแนะนำ การค้นหาข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลตระการพืชผล โดยพิมพ์คำค้นที่ต้องการค้นหา จากนั้นกดรูปแว่นขยาย เพื่อค้นหาข้อมูลข่าวสารที่ต้องการ

เอกสารประกาศภาษาไทย
 

อำนาจหน้าที่
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 • รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
 • พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 5
 • พระราชบัญญัติ การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562
 • กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนปฏิบัติการประจำปี

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 • แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2565
 • แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2566
 • แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำไตรมาส
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส
 • รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 • รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2564
 • รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2564
 • รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รายไตรมาส
 • รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี
 • รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2565

 • นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 • การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 • รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  • การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
  • การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
  • การพัฒนาบุคลากร
  • การประเมินผลการปฏิบัติราชการ
  • การให้คุณให้โทษและสร้างขวัญกำลังใจ
  • หลักเกณฑ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 • ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

 

ประชาสัมพันธ์ QR Code ข้อมูลข่าวสารการรับรู้สู่ชุม...

ประชาสัมพันธ์ QR Code ข้อมูลข่าวสารการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 9/2566 และ ครั้งที่ 10/2566
เทศบาลตำบลตระการพืชผลขอแจ้งประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 9/2566 และ ครั้ง...

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อของ...

มอบเงินช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบเหตุวาตภัย

มอบเงินช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบเหตุวาตภัย
เทศบาลตำบลตระการพืชผล โดยนางจันทนา  พิทักษ์พรพัลลภ  นายกเทศมนตรีตำบลตระการพืชผล ...

ต้อนรับ ปลัดเทศบาล และ รองปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลตระ...

ต้อนรับ ปลัดเทศบาล และ รองปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลตระการพืชผล
เทศบาลตำบลตระการพืชผล  โดยนางจันทนา  พิทักษ์พรพัลลภ  นายกเทศมนตรีตำบลตระการพืชผล...
ไม่พบผลลัพธ์
ไม่พบผลลัพธ์
ไม่พบผลลัพธ์
ไม่พบผลลัพธ์
แสดง 1 ถึง 20 จาก 60 ผลลัพธ์
ไม่พบผลลัพธ์
ไม่พบผลลัพธ์
ไม่พบผลลัพธ์
ไม่พบผลลัพธ์
จำนวนครัวเรือน
4,337
จำนวนหมู่บ้าน
9
พื้นที่ทั้งหมด(ไร่)
18,750
ประชากรรวม
9,045
แสดง 1 ถึง 5 จาก 23 ผลลัพธ์
#หนังสือราชการ สถ.หน่วยงานเลขที่หนังสือหนังสือลงวันที่วันที่ลงเว็บไซต์
1ผลการดำเนินการตามกรอบการประเมินที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566) ตัวชี้วัดที่ 10 ร้อยละครัวเรือนที่มีการจัดทำถึงขยะเปียกลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
[เอกสารแนบ]
กสว.มท 0820.2/ว125224/03/256627/03/2566
2การสำรวจความคิดเห็นต่อการเปลี่ยนชื่อกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กพร.มท 0812/ว127527/03/256627/03/2566
3บัญชีรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX ONLINE) รุ่นที่ 34
[รายชื่อ] [เอกสาร file word]
สน.คท.มท 0808.3/ว129127/03/256627/03/2566
4เลื่อนการดำเนินการโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการประเมินข้อตกลงในการพัฒนางานข้าราชการหรือและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รุ่นที่ 4 ไปรวมกับรุ่นที่ 3
สน.บถ.มท 0809.4/ว126924/03/256627/03/2566
5การส่งข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) รอบ 6 ภาคเรียน ปีการศึกษา 2565 ผ่านระบบ GPAX OBEC เพื่อใช้ในการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 (TACS66)
กศ.มท 0816.3/ว127627/03/256627/03/2566

สำนักปลัด
กองคลัง
  ไม่พบผลลัพธ์
กองช่าง
  ไม่พบผลลัพธ์
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
  ไม่พบผลลัพธ์
กองสวัสดิการสังคม
  ไม่พบผลลัพธ์

คลังความรู้
Choose Your Color
Purchase now $17
You will find much more options for colors and styling in admin panel. This color picker is used only for demonstation purposes.
TOP