ค้นหาข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบล

ตระการพืชผล


คำแนะนำ การค้นหาข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลตระการพืชผล โดยพิมพ์คำค้นที่ต้องการค้นหา จากนั้นกดรูปแว่นขยาย เพื่อค้นหาข้อมูลข่าวสารที่ต้องการ

เอกสารประกาศภาษาไทย
 

อำนาจหน้าที่
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 • รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
 • พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 5
 • พระราชบัญญัติ การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562
 • กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนปฏิบัติการประจำปี

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 • แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2565
 • แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2566
 • แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำไตรมาส
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส
 • รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 • รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2564
 • รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2564
 • รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รายไตรมาส

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี

 

ประกาศเทศบาลตำบลตระการพืชผล เรื่อง ราคาประเมินทุนท...

ขอเชิญชวนบุคคลภายนอก ผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อราชก...

ขอเชิญชวนบุคคลภายนอก ผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อราชการ ร่วมตอบแบบสำรวจ EIT ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2567
ขอเชิญชวนบุคคลภายนอก ผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อราชการ ร่วมตอบแบบสำรวจ EIT ในการประเมินคุณธรรมและค...

กำหนดจำนวนกรรมการชุมชน วัน เวลา และสถานที่เลือกกรร...

แสดง 1 ถึง 5 จาก 5 ผลลัพธ์
ไม่พบผลลัพธ์
แสดง 1 ถึง 4 จาก 4 ผลลัพธ์
 • ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนผิวทางจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 4 ซม. โครงสร้างชั้นพื้นทางดินซีเมนต์ผสมน้ำยาเชื่อมประสานตามนวัตกรรมไทยรหัส 01010052 อบ.ถ.23-199 เทศบาลตำบลตระการพืชผล ถนนศักดิ์ณรงค์อุทิศ-สมสะอาด ม.5 บ้านหัวหนอง ตำบลขุหลุ ถนนกว้าง 6 เมตร ยาว 820 เมตร หนา 4 เซนติเมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,920 ตารางเมตร เทศบาลตำบลตระการพืชผล อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เมื่อ 30 มิ.ย. 2023
 • แสดง 1 ถึง 3 จาก 3 ผลลัพธ์
 • ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนผิวทางจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 4 ซม. โครงสร้างชั้นพื้นทางดินซีเมนต์ผสมน้ำยาเชื่อมประสานตามนวัตกรรมไทยรหัส 01010052 อบ.ถ.23-199 เทศบาลตำบลตระการพืชผล ถนนศักดิ์ณรงค์อุทิศ-สมสะอาด ม.5 บ้านหัวหนอง ตำบลขุหลุ ถนนกว้าง 6 เมตร ยาว 820 เมตร หนา 4 เซนติเมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,920 ตารางเมตร เทศบาลตำบลตระการพืชผล อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เมื่อ 6 ก.ค. 2023
 • แสดง 1 ถึง 20 จาก 529 ผลลัพธ์
 • จ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ ถนนเกษมสมบัติ 1 หมู่ 4 ตำบลขุหลุ (ช่วงโรงเรียนอนุบาลบัวขาว - ซอยนานา) ความยาว 158.00 เมตร ใช้ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด Dia 0.40x1.00 เมตร พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. สำเร็จรูป จำนวน 10 บ่อพัก ไหล่ทาง ค.ส.ล.พื้นที่ไม่น้อยกว่า 148 ตารางเมตร ก่อสร้างตามแบบเทศบาลเลขที่ ท.1/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เมื่อ 24 เม.ย. 2024
 • จ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ ถนนพนาภินันท์นุสรณ์(ช่วงหน้าศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ) หมู่ 1 ตำบลคำเจริญ ความยาว 96.00 เมตร ใช้ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด Dia 0.40x1.00 เมตร พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. สำเร็จรูป จำนวน 7 บ่อพัก ไหล่ทาง ค.ส.ล.พื้นที่ไม่น้อยกว่า 245 ตารางเมตร ก่อสร้างตามแบบเทศบาลเลขที่ ท.1/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เมื่อ 19 เม.ย. 2024
 • จ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ถนนทุ่งใต้พัฒนา หมู่ 6 ตำบลขุหลุ ขนาดกว้าง 5.50 เมตร ยาว 135.00 เมตร ถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจร ค.ส.ล.รวมทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า 742.50 ตารางเมตร ลูกรังไหล่ทางกว้างข้างละ 0.00-0.30 เมตร ก่อสร้างตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแบบเลขที่ ทถ. -2-203 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เมื่อ 18 เม.ย. 2024
 • จ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ถนนเกวียนทอง หมู่ 4 ตำบลขุหลุ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 185.00 เมตร ถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจร ค.ส.ล.รวมทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า 740.00 ตารางเมตร ลูกรังไหล่ทางกว้างข้างละ 0.00-0.30 เมตร ก่อสร้างตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแบบเลขที่ ทถ. -2-203 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เมื่อ 17 เม.ย. 2024
 • แสดง 1 ถึง 9 จาก 9 ผลลัพธ์
  ไม่พบผลลัพธ์
  ไม่พบผลลัพธ์
  จำนวนครัวเรือน
  4,337
  จำนวนหมู่บ้าน
  9
  พื้นที่ทั้งหมด(ไร่)
  18,750
  ประชากรรวม
  9,045

  สำนักปลัด
  กองคลัง
   ไม่พบผลลัพธ์
  กองช่าง
   ไม่พบผลลัพธ์
  กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
   ไม่พบผลลัพธ์
  กองสวัสดิการสังคม
   ไม่พบผลลัพธ์

  คลังความรู้
  TOP