เกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใส

ปรับปรุงล่าสุด 7 ธ.ค. 2023 04:41:02 207

 

ข้อ 1 การจัดหาพัสดุ

(1) กฏหมาย ระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดหาพัสดุ
(2) แผนการจัดหาพัสดุ
(3) รายงานขอจัดซื้อจัดจ้าง เอกสารสอบราคาและประกวดราคาจาม ม.9(8) และ หลักเกณฑ์ในการพิจารณาตัดสินผลแต่ละโครงการ/รายการ
(4) ผลการจัดหาพัสดุแต่ละโครงการ/รายการ
(5) สรุปผลการจัดหาพัสดุรอบเดือนตาม ม.9(8)
(6) สรุปผลการจัดหาพัสดุในรอบปีงบฯ

ข้อ 2 การให้บริการประชาชน

(1) หลักเกณฑ์และขั้นตอนการให้บริการประชาชน
(2) เอกสารและคู่มือการปฏิบัติงานของบุคลากร ภายใต้หลักเกณฑ์ตาม(1)
(3) สถิติการให้บริการประชาชนของหน่วยงาน
(4) รายงานผลการประเมินความพึงพอใจการให้บริการประชาชน
(5) หลักเกณฑ์/ขั้นตอนการแก้ปัญหากรณีมีการร้องเรียนการให้บริการ
(6) & (7) รายงานผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน & รายงานการประเมินผลการให้บริการของผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบภายใน

ข้อ 3 การบริหารงานของหน่วยงาน

(1) โครงสร้างและหน้าที่ของหน่วยงานตามกฏหมายจัดตั้ง/กฏหมายอื่น
(2) วิสัยทัศน์และพันธกิจของหน่วยงาน
(3) แผนปฏิบัติงานประจำปีของหน่วยงาน
(4) & (5) ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์และขั้นตอนการปฏิบัติงานที่บุคลกรใช้เป็นแนวทางดำเนินงาน & พรบ.อำนวยความสะดวก
(6) รายงานผลการปฏิบัติตาม (3)

ข้อ 4 การบริหารงบประมาณ

(1) แผนงาน โครงการและงบฯประจำปีของหน่วยงาน
(2) หลักเกณฑ์และตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์การใช้จ่ายงบฯแต่ละแผนงาน/โครงการ
(3) รายงานผลการใช้จ่ายงบฯจำแนกตามแผนงานและโครงการของผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบภายใน
(4) รายงานการประเมินผลการใช้จ่ายงบฯประจำปีในภาพรวมของหน่วยงานโดยผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบภายใน
(5) รายงานผลการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินงบฯ ของ สตง.

ข้อ 5 การบริหารงานบุคคล

(1) หลักเกณฑ์การคัดเลือก/สรรหาบุคลากรเอกสาร/ประกาศที่เกี่ยวข้อง
(2) รายงานผลการคัดเลือก/สรรหา
(3) มาตราฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพของบุคลากร
(4) หลักเกณฑ์การพิจารณาให้คุณให้โทษต่อบุคลากรในหน่วยงาน
(5) หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน
(6) รายงานการประเมินผลตาม (4) และ (5)

ข้อ 6 การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

(1) หลักเกณฑ์และตัวชี้วัดที่ใช้ประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปี
(2) รายงานของผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบภายในจำแนกตามแผนงานและโครงการภายใต้แผนปฏิบัติงานประจำปี
(3) & (4) รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปี & รายงานประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของหน่วยงานโดยผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบภายใน และผลการตรวจสอบของ สตง.

TOP