อำนาจหน้าที่ของกองการศึกษาฯ

ปรับปรุงล่าสุด 3 มี.ค. 2023 02:52:02 1,168

อำนาจหน้าที่ของกองการศึกษาฯ

        กองการศึกษาฯ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารการศึกษา และพัฒนาการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบการศึกษา การศึกษานอกระบบการศึกษา และการศึกษาตามอัธยาศัย เช่นการจัดการศึกษาปฐมวัย โดยแบ่งหน่วยงานภายใน ดังนี้ 
 - งานธุรการ  รับ-ส่งหนังสือของกอง
- งานการศึกษาปฐมวัย
- งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน
- งานกีฬาและนันทนาการ
- งานส่งเสริม  ประเพณี  ศิลปวัฒนธรรม 

มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดการการศึกษา 

- การพัฒนาการศึกษานอกระบบ และการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย 

นอกจากนั้นยังมีภารกิจในการรักษาและสืบสาน เพื่อดำรงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

- การจัดกิจกรรมกีฬาและนันทนาการให้กับเด็ก เยาวชน และประชาชน 

- และงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมายประกอบด้วย 

งานส่งเสริมกิจการศาสนาศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และ ภูมิปัญญาท้องถิ่น งานส่งเสริมกีฬา และนันทนาการ งานพัฒนากิจกรรมเด็กและเยาวชน

วัตถุประสงค์การดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลตระการพืชผลตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.2546 ให้มีการพัฒนาการตามวัยทั้ง 4 ด้าน คือ

  1. ด้านร่างกาย มีความเจริญเติบโตให้เหมาะสมกับวัย รู้จักดูแลรักษาสุขภาพอนามัยของร่างกาย
  2. ด้านอารมณ์และจิตใจ ให้มีความเจริญงอกงามทางคุณธรรม มีความสะอาดต่อการกระทำผิด มีศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวทางจิตใจ รู้จักเคารพเชื่อฟังบิดา มารดา และครูอาจารย์
  3. ด้านสังคม มีพฤติกรรมทางสังคมที่ดีงาม รู้จักช่วยเหลือเกื้อกูลโดยไม่เห็นแก่ตัว สามารถใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
  4. ด้านสติปัญญา ให้เด็กมีพัฒนาด้านสติปัญญาให้ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ทั้งในด้านความรู้และวิทยาการด้านต่างๆ รู้คุณค่าภูมิปัญญา และ วัฒนธรรมอันดีงานของคนไทย
  5. กองการศึกษา เทศบาลตำบลตระการพืชผล

TOP