คู่มือบริการประชาชน

งานการเจ้าหน้าที่
31 มี.ค. 2023 16:40:55 คู่มือบริการประชาชน เทศบาลตำบลตระการพืชผล 157
คู่มือบริการประชาชนการขอรับเงินช่วยพิเศษ (กรณีข้าราชการพนักงานส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรม)
งานทะเบียนพาณิชย์
31 มี.ค. 2023 16:38:56 คู่มือบริการประชาชน เทศบาลตำบลตระการพืชผล 143
คู่มือบริการประชาชนงานทะเบียนพาณิชย์
งานทะเบียนราษฎร
31 มี.ค. 2023 16:33:25 คู่มือบริการประชาชน เทศบาลตำบลตระการพืชผล 419
การแก้ไขรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎร  การขอเลขที่บ้าน  การขอเลขที่บ้าน กรณีทะเบียนบ้านชั่วคราว การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้านกรณีคนสัญชาติไทยหรือคนต่างด้าวที่มีใบสำค...
งานพัฒนารายได้
31 มี.ค. 2023 16:31:25 คู่มือบริการประชาชน เทศบาลตำบลตระการพืชผล 145
คู่มือสำหรับประชาชน  การรับชำระภาษีป้าย
งานโยธา
31 มี.ค. 2023 15:49:00 คู่มือบริการประชาชน เทศบาลตำบลตระการพืชผล 120
คู่มือบริการประชาชนการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร คู่มือสำหรับประชาชนการแจ้งขุดดิน คู่มือสำหรับประชาชนการแจ้งถมดิน
งานสวัสดิการสังคม
31 มี.ค. 2023 15:43:39 คู่มือบริการประชาชน เทศบาลตำบลตระการพืชผล 105
คู่มือสำหรับประชาชน การลงทะเบียนและยื่นขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ คู่มือสำหรับประชาชน การขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการ คู่มือสำหรับประชาชน การขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ...
งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม
31 มี.ค. 2023 15:39:59 คู่มือบริการประชาชน เทศบาลตำบลตระการพืชผล 90
คู่มือสำหรับประชาชนการขอใบอนุญาต จำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ คู่มือสำหรับประชาชนการขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
TOP