ข้อมูลสภาพทั่วไป

ปรับปรุงล่าสุด 13 ก.พ. 2023 13:56:11 1,114

ที่ตั้งเทศบาลตำบลตระการพืชผล

       ลักษณะที่ตั้ง เทศบาลตำบลตระการพืชผล เดิมตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 3 บ้านขุหลุ อยู่ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จากนั้นได้ย้ายไปที่ทำการใหม่หมู่ที่ 5 บ้านขุหลุ ตำบลขุหลุ และ 1 ใน 23 ตำบลของอำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี ห่างจากพื้นที่อำเภอเมืองอุบลราชธานี มาทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะทางประมาณ 50 กิโลเมตร และอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร ประมาณ 675 กิโลเมตร มีพื้นที่ประมาณ 30 ตร.ม.หรือ 18,750 ไร่ มีหมู่บ้านจำนวน 9 หมู่บ้าน/ชุมชน เนื้อที่ทั้งหมดของ เทศบาลตำบลตระการพืชผลประมาณ 30 ตารางกิโลเมตร

อาณาเขตติดต่อ 

ทิศเหนือ จรดตำบลคำเจริญ อำเภอตระการพืชผล
ทิศใต้ จรดตำบลนาพินและตำบลเซเป็ด อำเภอตระการพืชผล
ทิศตะวันออก จรดตำบลคำเจริญและตำบลนาพิน อำเภอตระการพืชผล
ทิศตะวันตก จรดตำบลคำเจริญและตำบลไหล่ว อำเภอตระการพืชผล

ข้อมูลด้านการศึกษา

สถานศึกษาในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบ ของเทศบาลตำบลตระการพืชผล ประกอบด้วย
ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน จำนวน 3 แห่ง นักเรียน 39 คน ครู 3 คน 
ระดับก่อนการศึกษา จำนวน 2 แห่ง นักเรียน 55 คน ครู 7 คน 
ระดับประถมศึกษา จำนวน 1 แห่ง นักเรียน 136 คน ครู 5 คน

ข้อมูลด้านสาธารณสุข

โรงพยาบาลตระการพืชผล ขนาด 60 เตียงจำนวน 1 แห่ง 
ตั้งอยู่บ้านคำนามูล หมู่ที่ 8 ตำบลขุหลุ อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี 
จำนวนบุคลากรของโรงพยาบาลตระการพืชผล 
- แพทย์ จำนวน 16 คน 
- ทันตแพทย์ จำนวน 6 คน 
- เภสัชกร จำนวน 13คน 
- พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 113คน 
- นักเทคนิคการแพทย์ จำนวน 5 คน 
- นักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 6 คน 
- นักกายภาพบำบัด จำนวน 2 คน 
- แพทย์แผนไทย จำนวน 1 คน 
- อื่นๆ จำนวน 194 คน

TOP