นโยบายการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ปรับปรุงล่าสุด 13 ก.พ. 2023 08:31:16 1,019

นโยบายการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางการพัฒนา

1. พัฒนาก่อสร้างปรับปรุง และซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการในเขตเทศบาลให้ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการ

2. สนับสนุนและส่งเสริมการวางแผนพัฒนาระบบขนส่ง และจัดการให้สามารถเชื่อมโยงประสานกันได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

3. พัฒนาระบบการจัดการจราจรภายในเขตเทศบาลให้เชื่อมโยงโครงข่ายจราจร โดยมีสัญญาณไฟ ป้ายบอกสัญญาณ เส้นบังคับจราจรให้ได้มาตรฐานชัดเจนและเพียงพอ เพื่อสร้างความปลอดภัยแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนที่สัญจรไปมา

4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ความรู้กฎหมายจราจรและบังคับการใช้กฎจราจรอย่างเข้มงวด

5. ประสานความร่วมมือระหว่าง เทศบาล ประชาชน องค์กรเอกชน ในการรณรงค์สร้างจิตสำนึกให้ผู้ขับขี่รถ และยานพาหนะอื่นๆไปสู่ชนชุนอย่างทั่วถึง

6. พัฒนาและปรับปรุงศาลาพักผู้โดยสาร พร้อมสภาพแวดล้อมของชุมชนให้เหมาะ และขยายบริการสังคมให้เข้าถึงชุมชนอย่างทั่วถึง

7. ส่งเสริมและสนับสนุน การกระจายโครงสร้างขั้นพื้นฐานที่จำเป็น เช่น ไฟฟ้า ประปา และการสื่อสารด้านโทรคมนาคมอื่นๆ ไปสู่ชุมชน เพื่อยกระดับชีวิตของประชาชนในชุมชน

8. พัฒนาส่งเสริมปรับปรุง แหล่งน้ำสาธารณะให้สะอาด ปลอดมลพิษ และอำนวยประโยชน์ด้านการพักผ่อนหย่อนใจให้แก่ประชาชน

9. กำหนดแนวทางและควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดิน และการพัฒนาเทศบาลฯ ให้เกิดประสิทธิภาพสอดคล้องกับผังเมืองโดยรวม และสามารถรองรับการขยายตัวของชุมชนในอนาคต 

10. ส่งเสริมและพัฒนาพื้นที่ ถนน ฟุตบาด ตลอดจนเกาะกลางถนน ให้เกิดทัศนียภาพความร่มรื่นเขียวขจี

TOP