อำนาจหน้าที่ของสำนักงานปลัดเทศบาล

ปรับปรุงล่าสุด 10 มี.ค. 2023 09:08:07 1,224

       สำนักปลัดเทศบาลตำบลตระการพืชผล รับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปของเทศบาลตำบลตระการพืชผลและราชการที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกอง  หรือส่วนราชการใดในเทศบาลโดยเฉพาะ รวมทั้งกำกับเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในเทศบาลให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทางและแผนการปฏิบัติราชการของเทศบาล โดยให้มีส่วนราชการภายใน ดังนี้ 

- งานธุรการรับส่งหนังสือของสำนัก
- งานบริหารงานบุคคล  การบรรจุแต่งตั้ง  รับ/โอน ย้าย เลื่อนระดับ  สอบสายบริหาร
- งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  จัดทำแผนพัฒนาตำบล  งบประมาณประจำปี
- งานนิติการ  เทศบัญญัติ  เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
- งานกิจการสภา
- งานพัฒนาชุมชน  ขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์  ผู้ประสบปัญหาทางสังคม
- งานป้องกันและบรรเทาสาธารภัย   ช่วยเหลือเหตุภัยต่างๆ เช่น อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย อุบัติเหตุฉุกเฉิน
- งานส่งเสริมการเกษตรและปศุสัตว์
- งานสาธารณสุข บริหารจัดการขยะ  เหตุรบกวน  สปสช. กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

 
TOP