นโยบายพัฒนาด้านเศรษฐกิจ เศรษฐกิจชุมชน และการท่องเที่ยว

ปรับปรุงล่าสุด 13 ก.พ. 2023 08:26:50 852

นโยบายพัฒนาด้านเศรษฐกิจ เศรษฐกิจชุมชน และการท่องเที่ยว

แนวทางการแก้ไข

1. สนับสนุนการเสริมสร้างระบบเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริและสร้างความเข็มแข็งของชุมชนและประชาคมโดยการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ ด้วยการส่งเสริมกลุ่มออมทรัพย์ และพัฒนากลุ่มอาชีพ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาแบบพึ่งตนเอง

2. ส่งเสริมและปรับปรุงตลาดชุมชนโดยให้มี อาคาร ลานค้าชุมชน และร้านค้าชุมชน สินค้าที่ระลึกชุมชน 3. สนับสนุนการฝึกอบรมให้ประชาชนมีความรู้และทักษะในเชิงธุรกิจการผลิต การบริหาร การจัดการตลาดให้แก่ผู้ประกอบการและองค์กรเอกชน และพัฒนาธุรกิจชุมชนให้เข็มแข็ง พร้อมสร้างเครือข่ายกลุ่มอาชีพ
4. ส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ด้านศิลปวัฒนธรรม ประเพณี พร้อมทั้งจัดสร้างแหล่งท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น
5. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวโดยปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวก จุดดึงดูดนักท่องเที่ยว ส่งเสริมอนุรักษ์ฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรม งานประเพณีและงานประจำปี 5.6 ส่งเสริมเพิ่มศักยภาพ การประชาสัมพันธ์เผยแพร่การท่องเที่ยวทุกรูปแบบ

TOP