นโยบายด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

ปรับปรุงล่าสุด 13 ก.พ. 2023 07:58:40 831

นโยบายด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต แนวทางการพัฒนา 

3.1 เสริมสร้างความรู้ด้านสุขภาพอนามัยของประชาชน เพื่อการมีสุขภาพดีถ้วนหน้า 

3.2 สนับสนุนให้ประชาชน และชุมชนมีสิทธิรับรู้และเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร อันเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพอนามัย และสามารถเลือกบริโภคสินค้าที่มีคุณภาพและปลอดภัย 

3.3 ส่งเสริมให้หน่วยงานของรัฐ สถานประกอบการ ธุรกิจเอกชน และสถานศึกษาทุกระดับ จัดกิจกรรมการเล่นกีฬาและออกกำลังกายเพื่อสุขภาพอย่างกว้างขวาง รวมทั้งจัดให้มีสถานที่ออกกำลังกาย และเล่นกีฬาอย่างเพียงพอ และทั่วถึง 

3.4 สนับสนุนให้ชุมชนดำเนินด้านการศึกษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินโดยให้มีมาตรการระบบงาน และวิธีการปฏิบัติในการตรวจตรา โดยส่งเสริมสนับสนุนติดกล้องวงจรปิดตามจุดเสี่ยงในที่สาธารณะ เพื่อแจ้งข่าวสารระงับเหตุอย่างเป็นระบบ 

3.5 ส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มเป้าหมายต่างๆโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนทั้งในและนอกระบบโรงเรียน ตลอดจนผู้ใช้แรงงาน โดยเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนและประชาชนทุกภาคส่วน

TOP