นโยบายด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม

ปรับปรุงล่าสุด 13 ก.พ. 2023 08:14:40 1,300

นโยบายด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมแนวทางพัฒนา 

 2.1 สนับสนุน และส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของเทศบาล ให้เด็กก่อนวัยเรียนได้รับบริการ เตรียมความพร้อมในรูปแบบต่างๆโดยดำเนินการร่วมกันระหว่างภาครัฐ เทศบาล ภาคเอกชน ชุมชนและครอบครัว 

 2.2 สนับสนุนกระบวนการการปฏิรูปการเรียนรู้ตลอดชีวิต พร้อมทั้งจัดสร้างแหล่งความรู้ในชุมชน พร้อมอุปกรณ์ ส่งเสริมการเรียนรู้ เพื่อกระตุ้นจิตสำนึก เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป ให้ชอบการอ่าน ค้นคว้าหาความรู้ เพื่อสร้างทักษะการดำรงชีพในสังคม 

 2.3 ส่งเสริมให้มีการพัฒนาครู อาจารย์ และบุคลากรด้านการศึกษาด้านการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง ตลอดทั้งการพัฒนาให้สามารถใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 2.4 ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียน เยาวชน และประชาชน ในเขตเทศบาล ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ในกิจกรรมนันทนาการ การกีฬา และการส่งเสริมสุขภาพอนามัย โดยสนับสนุนให้มีกิจกรรมนันทนาการ การกีฬาและอุปกรณ์การกีฬา 

2.5 ส่งเสริมปรับปรุงโรงเรียนเทศบาลในส่วนที่เป็นอาคาร ระบบสาธารณูปโภค สนามกีฬา ถนน คลองระบายน้ำ รถรับส่งนักเรียนอย่างเป็นระบบ เพื่อให้ผู้ปกครองและประชาชน เกิดความมั่นใจและศรัทธาในความปลอดภัยและการจัดการศึกษาของเทศบาล 

2.6 เสริมสร้างสมรรถภาพชุมชนให้เข็มแข็ง สามารถพึ่งตนเองได้ ตระหนักถึงหน้าที่ต่อตนเองและสังคม และสนับสนุนกิจกรรมทางศาสนาและวัฒนธรรมที่ริเริ่มโดยชุมชน การพัฒนากระบวนการสร้างสรรค์ด้านศิลปวัฒนธรรม แก่การสร้างผลงานที่มีคุณภาพแก่สังคม 

2.7 สร้างเสริมพัฒนาความรู้ ความเข้าใจแก่เด็ก เยาวชน ประชาชนทุกหมู่เหล่า ทุกเชื้อชาติ ทุกศาสนาและวัฒนธรรมในเขตเทศบาลสามารถอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข มีความรัก ความสามัคคี ความผูกพันธ์ให้เกิดเป็นพลังแห่งการพัฒนาเทศบาลอย่างยั่งยืน


TOP