ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ธรรมนาวา "วัง" "หลักปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์"
24 พ.ค. 2024 14:29:38 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลตระการพืชผล 21
ธรรมนาวา "วัง" "หลักปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์" พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานภาพวาดฝีพระหัตถ์พร้อมคติธรรม ธรรมนาวา “วัง” ซึ่งประกอบด้วย...
ขอเชิญชวนบุคคลภายนอก ผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อราชการ ร่วมตอบแบบสำรวจ EIT ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2567
1 ก.พ. 2024 15:47:00 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลตระการพืชผล 226
ขอเชิญชวนบุคคลภายนอก ผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อราชการ ร่วมตอบแบบสำรวจ EIT ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2567 ท่านสามารถเข้าตอบแบบสอบสำรวจได้ ตั้งแต่วันที่ 1 มกรา...
ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลตระการพืชผล
2 ต.ค. 2023 13:56:00 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลตระการพืชผล 213
ด้วยเทศบาลตำบลตระการพืชผล ขอประชาสัมพันธ์ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลตระการพืชผล เพื่อให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างข...
TOP