ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลตระการพืชผล
2 ต.ค. 2023 13:56:00 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลตระการพืชผล 101
ด้วยเทศบาลตำบลตระการพืชผล ขอประชาสัมพันธ์ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลตระการพืชผล เพื่อให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างข...
 เทศบาลตำบลตระการพืชผลได้จัดอบรมประเมินผลโครงการพัฒนากระบวนการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
7 ก.ย. 2023 14:18:34 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลตระการพืชผล 88
วันที่ 7กันยายน 2566 เวลา 09.00-12.00 น.            เทศบาลตำบลตระการพืชผลได้จัดอบรมประเมินผลโครงการพัฒนากระบวนการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ ศาล...
ประชุมสภาเทศบาลตำบลตระการพืชผล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2566
15 ส.ค. 2023 10:00:00 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลตระการพืชผล 135
ประชุมสภาเทศบาลตำบลตระการพืชผล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2566 ในวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลตระการพืชผล (ชั้น3)
ประเมินผลการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุคนพิการและผู้ด้วยโอกาส ประจำปีงบประมาณ 2566 
16 มิ.ย. 2023 09:00:00 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลตระการพืชผล 109
16 มิถุนายน 2566 ร่วมประเมินผลการฝึกอบรมและ ศึกษาดูงานโครงการ ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุคนพิการและผู้ด้วยโอกาสประจำปีงบประมาณพ.ศ 2566  ขอขอบคุณผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯทุกท่...
ออกนิเทศ ติดตามประเมิน การประกันคุณภาพภายในของ สถานศึกษาในสังกัด
7 มิ.ย. 2023 14:55:00 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลตระการพืชผล 118
วันที่ 6-7 มิ.ย. 66 นายนิรัณ  โทนผุย รองนายกเทศมนตรี ท่านปลัดเทศบาล  พร้อมด้วยคณะ  ออกนิเทศ ติดตามประเมิน การประกันคุณภาพภายในของ สถานศึกษาในสังกัด /รร.ท.1 ขุหลุประชาวิทยาคาร /รร.ท....
การอบรมอบรมเชิงปฎิบัติการการจัดการขยะรีไซเคิลชุมชน หมู่ที่ 1 บ้านม่วงเดียดต.คำเจริญ จัดโดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อ
7 มิ.ย. 2023 09:20:00 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลตระการพืชผล 107
วันที่ 7มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป  คณะผู้บริหารเทศบาลนำโดย นางจันทนา  พิทักษ์พรพัลลภ  นายกเทศบาลตำบลตระการพืชผลและหัวหน้าส่วนราชการได้ร่วมเป็นเกียรติและพบปะกับผู้เข้...
TOP