ประชุมสภาเทศบาลตำบลตระการพืชผล สมัยสามัญ  สมัยที่สี่
ในวันที่   29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566  ประจำปี 2566 ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลตระการพืชผล (ชั้น3)