วันที่ 17 พฤศจิกายน 2566

        นาง จันทนา พิทักษ์พรพัลลภ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลตระการพืชผล พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ รับการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการเพื่อเสนอขอรับเงินรางวัลประจำปีสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของ เทศบาลตำบลตระการพืชผล  อำเภอตระการพืชผล  จังหวัดอุบลราชธานี โดยมี คณะกรรมการ ดังนี้

นางสาววีรวรรณ  เตียวสกุล   ประธานอนุกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิใน ก.ท.จ.อุบลราชธานี

นายสุริยา  จันทะสิงห์  อนุกรรมการ     
ประธานสภาเทศบาลเมืองเดชอุดม
ผู้แทนเทศบาลใน ก.ท.จ.อุบลราชธานี
                                                    
นางสาวเกษมนีย์  นาจาน  อนุกรรมการ
คลังจังหวัดอุบลราชธานี
ผู้แทนส่วนราชการใน ก.ท.จ.อุบลราชธานี

นายสุริยัน  จันตุติ   อนุกรรมการ 
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านสะพือ    
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษา ที่ ก.ท.จ.คัดเลือก                                      

นายนิติรุจน์  ดวงแก้ว   อนุกรรมการ/เลขานุการ
ผู้อำนวยการกองงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น