งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลตระการพืชผล ออกให้บริการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และ ค่าขยะมูลฝอยทั้ง 9 ชุมชน ประจำปี 2567