เทศบาลตำบลตระการพืชผล นำโดยนางจันทนา พิทักษ์พรพัลลภ นายกเทศมนตรีตำบลตระการพืชผล พร้อมด้วยนายสุบรรณ์ ผาลีพัฒน์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลตระการพืชผล นายสิปปภาส นพเคราะห์ รองปลัดเทศบาลรักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลตระการพืชผล สมาชิกสภาเทศบาลตำบลตระการพืชผล เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุข เทศบาลตำบลตระการพืชผล ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการชุมชนเทศบาลตำบลตระการพืชผล นักบริบาลผู้สูงอายุ และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ได้เข้าเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้ติดเตียง ผู้ติดบ้าน จำนวน 35 ราย เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้ผู้สูงอายุ ผู้ติดเตียง และผู้ติดบ้าน

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2567 ที่ผ่านมา ณ ชุมชนหมู่ที่ 1 ถึง 8 ตำบลขุหลุ อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี