ธรรมนาวา "วัง"
"หลักปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์"
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานภาพวาดฝีพระหัตถ์พร้อมคติธรรม ธรรมนาวา “วัง” ซึ่งประกอบด้วยหลักปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์ แบบวิธีระลึกถึงคุณพระรัตนตรัย และหลักอริยสัจ ๔
ขอขอบคุณภาพและข้อมูลจาก : สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
#พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา๖รอบ
https://www.facebook.com/phralanofficial/posts/714723360833265