วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2567
       ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลตระการพืชผล(ชั้น 3) เทศบาลตำบลตระการพืชผลโดยนางจันทนา พิทักษ์พรพัลลภ นายกเทศมนตรีตำบลตระการพืชผล ได้จัดให้มีการประเมินผลโครงการฝึกอบรมคณะกรรมการชุมชนและศึกษาดูงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมีคณะกรรมการชุมชนทั้ง 9 ชุมชนในเขตเทศบาลตำบลตระการพืชผลเข้าร่วมการประเมินผลในครั้งนี้