เมื่อวันที่ 12 - 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 เทศบาลตำบลตระการพืชผล โดยนางจันทนา พิทักษ์พรพัลลภ นายกเทศมนตรีตำบลตระการพืชผลพร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลตำบลตระการพืชผล ได้นำคณะกรรมการชุมชนไปศึกษาดูงานชุมชนต้นแบบการบริหารจัดการขยะแบบครบวงจรผสมผสานเศรษฐกิจพอเพียง ต้นแบบระดับประเทศ ณ ชุมชนบ้านเอื้ออาทรระยอง (วังหว้า) จังหวัดระยอง และศึกษาดูงานการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ณ ศูนย์การเรียนรู้วิสาหกิจชุมชนชุมชน กลุ่มเกษตรเขาบายศรี จังหวัดจันทบุรี