วันที่ 26 เมษายน 2567
         นายรังสันติ์  ชนะพาห์ รองนายกเทศมนตรีตำบลตระการพืชผล เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพภายในเขตเทศบาลตำบลตระการพืชผล (กิจกรรมทำขนมไทย/ขนมเทียน) โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการชุมชน ผู้สูงอายุ และผู้สนใจเข้าร่วมโครงการฯ ณ อาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) บ้านม่วงเดียด ต.คำเจริญ อำเภอตระการพืชผล  อำเภอตระการพืชผล  จังหวัดอุบลราชธานี