วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗
         เทศบาลตำบลตระการพืชผลจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความยั่งยืนให้กับธนาคารขยะในชุมชน
ตามโครงการธนาคารขยะรีไซเคิล ( ชุมชน Like ขยะ) ณ ชุมชนบ้านม่วงเดียด หมู่ที่ ๑ บ้านม่วงเดียด  ตำบลคำเจริญ