ประชุมสภาเทศบาลตำบลตระการพืชผล สมัยสามัญ  สมัยแรก
ในวันที่   28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 ประจำปี 2567 ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลตระการพืชผล (ชั้น3)