ข้อ  ข้อมูล  แหล่งข้อมูล URL 
ข้อมูลพื้นฐาน
O1 โครงสร้าง https://tambontrakan.go.th/page/view/56
O2 ข้อมูลผู้บริหาร https://tambontrakan.go.th/page/view/74
O3 อำนาจหน้าที่ https://tambontrakan.go.th/page/view/7
O4 ข้อมูลการติดต่อ https://tambontrakan.go.th/site/contact
การประชาสัมพันธ์
O5 ข่าวประชาสัมพันธ์ https://tambontrakan.go.th/post/index?id=1
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
O6 Q & A https://tambontrakan.go.th/forum/index?id=2
แผนการดำเนินงานและงบประมาณ
O7 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน  
O8 แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี  
O9 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี  
การปฏิบัติงาน
O10 คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่  
การให้บริการและการติดต่อประสานงาน
O11 คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการ
หรือผู้มาติดต่อ
 
O12 ข้อมูลสถิติการให้บริการ  
O13 E-Service https://tambontrakan.go.th/file/index
การจัดซื้อจัดจ้าง
O14 รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ  
O15 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ  
O16 ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ  
O17 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี  
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O18 แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
O19 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี  
O20 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ  
O21 การขับเคลื่อนจริยธรรม  
การส่งเสริมความโปร่งใส
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O22 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
และประพฤติมิชอบ
 
O23 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
O24 ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
O25 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม  
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตในประเด็นสินบน
นโยบาย No Gift Policy
O26 ประกาศเจตนารมย์ นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่  
O27 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy  
O28 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy  
O29 รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา  
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
O30 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน https://tambontrakan.go.th/post/view?id=1033
O31 รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี  
การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
แผนป้องกันการทุจริต
O32 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  
O33 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี  
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
O34 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน  
O35 รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน https://tambontrakan.go.th/post/view?id=1046