วันที่ 20 กุมภาพันธ์  2567
เทศบาลตำบลตระการพืชผลจัดอบรมเชิงปฎิบัติการการดำเนินงานธนาคารขยะโครงการธนาคารขยะรีไซเคิล ( ชุมชน Like ขยะ ) ณ ห้องประชุมเทศบาลเป้าหมาย คณะกรรมการธนาคารขยะชุมชน  3 ชุมชน
- ชุมชน ม.6  บ.ดอนทับช้าง
- ชุมชน ม.7 บ.ดอนใหญ่
- ชุมชน ม.1 บ.ม่วงเดียด

ประธานพิธีเปิด โดย...นายนิรัณ โทนผุยรองนายกเทศมนตรี และได้รับเกียรติจากคณะสมาชิกสภาเทศบาล/หัวหน้าส่วนราชการร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดครั้งนี้