วันศุกร์ ที่9 กุมภาพันธ์ 2567 เทศบาลตำบลตระการพืชผล โดย นางจันทนา พิทักษ์พรพัลลภ นายกเทศมนตรีตำบลตระการพืชผล สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และคณะมสว. 
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.หนองบัวดง อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ ในการศึกษาดูงาน/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การดำเนินงานโรงเรียนผู้สูงอายุ(มหาวิทยาลัยผู้สูงอายุ มสว. เทศบาลตำบลตระการพืชผล)