วันที่ 15 พฤศจิกายน 2566

          โดยนาง จันทนา พิทักษ์พรพัลลภ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลตระการพืชผล และ นายนิรัณ โทนผุย รองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลตระการพืชผล พร้อมด้วย  คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมเปิดศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ(One Stop Service :OSS) ณ ห้องทะเบียนและบัตร สำนักปลัด เทศบาลตำบลตระการพืชผล