วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๖ 

สมาชิกผู้สูงอายุ มสว.ได้ร่วมกิจกรรมฟ้อนรำ เฉลิมฉลองเทียนพรรษา #อำเภอตระการพืชผล

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ ประเภทติดพิมพ์ ขนาดกลาง