7 พฤศจิกายน 2566 นางจันทนา พิทักษ์พรพัลลภ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลตระการพืชผล คณะผู้บริหาร/คณะสมาชิกสภาเทศบาล/หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในเขตเทศบาลตำบลตระการพืชผล เชิญประชุมปรึกษาหารือการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลชั้น 3