ด้วยเทศบาลตำบลตระการพืชผล ขอประชาสัมพันธ์ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลตระการพืชผล เพื่อให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลตระการพืชผล ยึดถือเป็นหลักการ แนวทางปฏิบัติ  และเป็นเครื่องกำกับความประพฤติของตน มีหน้าที่ดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายเพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวมและประเทศชาติ อำนวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล โดยจะต้องยึดมั่นในค่านิยมของมาตรฐานจริยธรรม รวมถึงใช้เป็นค่านิยมรวมสำหรับองค์กร และพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างทุกท่าน