วันที่ 8 พฤศจิกายน 2566
นางจันทนา  พิทักษ์พรพัลลภ นายกเทศมนตรีตำบลตระการพืชผล,คณะผู้บริหาร และ หัวหน้าส่วนราชการ

ร่วมต้อนรับคณะ
เจ้าหน้าที่ จากศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี , สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี และ หน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่

ร่วมประชุมเพื่อรับฟัง
การชี้แจงมาตรฐานเมืองสุขภาพดี และการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (EHA)

ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลตระการพืชผล