วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2566

กิจกรรมผู้สูงอายุ มสว.

วันนี้ได้รับการตรวจสุขภาพ ช่องปากผู้สูงอายุ โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก ฝ่ายทันตกรรม โรงพยาบาลตระการพืชผล