วันที่ 9 พฤศจิกายน 2566
       นายรังสันติ์  ชนะพาห์ รองนายกเทศมนตรีตำบลตระการพืชผล  เป็นประธานในการจัดประชุม
คณะกรรมการจัดระเบียบการจำหน่ายสินค้าและคัดเลือกผู้จำหน่ายสินค้า ในพื้นที่จุดผ่อนผัน
การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลตระการพืชผล