โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมสร้างทัศนคติ

ผลงานของ :

นางจันทนา พิทักษ์พรพัลลภ นายกเทศมนตรีตำบลตระการพืชผล เป็นประธานเปิดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมสร้างทัศนคติและจิตสำนึกที่ดีงามในการอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ ประจำปี 2558