การประเมินผลโครงการอบรม และทัศนศึกษาดูงาน

ผลงานของ :

วันที่ 26 กันยายน 2557 การประเมินผลโครงการอบรม และทัศนศึกษาดูงาน โดย นางจันทนา พิทักษ์พรพัลลภ นายเทศมนตรีตำบลตระการพืชผล และคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล อ.ส.ม คณะกรรมการชุมชนและผู้ประกอบการตลาด ณ หอประชุมพนาภินันท์ — ที่ โรงพยาบาลตระการพืชผล