เปิดโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นท

ผลงานของ :

15 ก.ย.57 นางจันทนา พิทักษ์พรพัลลภ นายเทศมนตรีตำบลตระการพืชผล พร้อมคณะสมาชิกสภาเทศบาล เปิดโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแล้ง