โครงการเทศบาลเคลื่อนที่เพื่อปรองดองสมานฉันท์

ผลงานของ :

22 กรกฎาคม 2557 นางจันทนา พิทักษ์พรพัลลภ นายกเทศมนตรีตำบลตระการพืชผล ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล ร่วมโครงการเทศบาลเคลื่อนที่เพื่อปรองดองสมานฉันท์ ณ หอประชุมอำเภอตระการพืชผล โดย ท่านวีระชาติ ผ่องโชติ นายอำเภอตระการพืชผล ให้เกียรติเป็นประธาน