ปิดรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี

ผลงานของ :

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 16.30 น. เทศบาลตำบลตระการพืชผล ทำการปิดรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลตระการพืชผล อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลตระการพืชผล (ชั้น3)