รับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกฯ

ผลงานของ :

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 เทศบาลตำบลตระการพืชผล ทำการรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลตระการพืชผล ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลตระการพืชผล