เทศบาลตำบลตระการพืชผลต้อนรับนส.จันทร์จิรา ปลายเนตร

ผลงานของ :

เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 เทศบาลตำบลตระการพืชผล ต้อนรับ นางสาว จันทร์จิรา ปลายเนตร เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จาก เทศบาลตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งรับโอน (ย้าย) มาดำรงตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ สังกัดกองคลัง เทศบาลตำบลตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลตระการพืชผล