ประชุมผู้ประกอบการ เพื่อต่อสัญญาตลาดสดขนส่ง

ผลงานของ :

24 พฤศจิกายน 2563 เทศบาลตำบลตระการพืชผล โดย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม งานจัดเก็บรายได้ สังกัดกองคลังและงานเทศกิจ สังกัดสำนักปลัดเทศบาล เชิญ ผู้ประกอบการตลาดสดเทศบาล 3 (ตลาดสดขนส่ง) ประชุมเพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการจัดการระบบและการต่อสัญญาฯ ณ หอประชุมเทศบาลตำบลตระการพืชผล