ประชุมเพื่อหารือเกี่ยวกับงานบวงสรวงพระอมรดลใจ

ผลงานของ :

24 พฤศจิกายน 2563 เทศบาลตำบลตระการพืชผล โดย กองการศึกษา เชิญ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชนในเขตเทศบาล ประชุมเพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับงานบวงสรวงพระอมรดลใจ (อ้ม) ประจำปี พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลตระการพืชผล