ประชุมสมาชิกสภาเทศบาลสมัยสามัญสมัยที่4ครั้งที่1 63

ผลงานของ :

วันที่ 23 พฤศจิกายน2563 เทศบาลตำบลตระการพืชผลจัดการประชุมสมาชิกสภาเทศบาลตำบลตระการพืชผล อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 / 2563 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลตระการพืชผล