ศึกษาดูงานโครงการอบรมส่งเสริมและสนับสนุนผู้สูงอายุ

ผลงานของ :

เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เทศบาลตำบลตระการพืชผล โดยงานพัฒนาชุมชน สังกัด สำนักปลัดเทศบาล ศึกษาดูงานตามโครงการอบรมส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส ประจำปีงบประมาณ 2564